Diensten | Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik te Deventer

Diensten

Bouwkundig Teken- en Adviesburo Van der Struik kan verschillende bouwkundige diensten voor u uitvoeren.
Van het uitwerken van uw idee tot en met de uitvoering van uw verbouwing of nieuwbouw.
Van der Struik kan de volgende werkzaamheden verrichten:

Programma Van Eisen
Samen met de opdrachtgever wordt een Programma Van Eisen opgesteld. Hierin worden de wensen van de opdrachtgever, zoals bijv. ruimtebehoefte, afwerkingen, voorzieningen en technische eisen uiteengezet en is de basis voor het ontwerp.

Vooronderzoek
In dit stadium dient alvast te worden achterhaald of de gewenste ideeën in grote lijnen passen binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Bij de gemeente kan een uittreksel van het bestemmingsplan worden gevraagd of kunnen de mogelijkheden in grote lijnen met de gemeente worden overlegd.
Indien het bouwplan een verbouwing of uitbreiding betreft, moet de bestaande toestand van het pand in kaart worden gebracht. Vaak zijn er tekeningen aanwezig bij de betreffende gemeente of anders in een stadsarchief. Als dit echter niet het geval is wordt het pand ingemeten.

Schetsontwerp
Na het opstellen van een P.V.E. en het vooronderzoek worden de eerste schetsen gemaakt. Dit schetsontwerp is ten behoeve van de beeldvorming van de opdrachtgever en heeft de status van een voorstel. Op deze wijze kan men een beeld en gevoel krijgen bij de bouwplannen en deze naar wens aanpassen. Zo krijgt men een bouwplan op maat.
Om een indruk te krijgen van de kosten van het project kan er een kostenraming worden verzorgd.

Pré-Advies
Om meer zekerheid te verkrijgen of het bouwplan past binnen het bestemmingsplan en of het voldoet aan redelijke eisen van de welstand is het in sommige gevallen zinvol om een pré-advies aan te vragen. Dit is een soort vooroverleg met de betreffende gemeente en de welstandscommissie.
Met een pré-advies wordt aangegeven of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van de welstand en het past binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan of dat er eventueel een vrijstellingsprocedure mogelijk is.

Voorlopig Ontwerp
Als de diverse aanpassingen en wensen van de opdrachtgever zijn doorgevoerd is het Voorlopige Ontwerp ontstaan.
De hoofdvorm van het bouwplan is uitgewerkt, waarbij esthetische, constructieve, bouwkundige en installatietechnische aspecten op elkaar zijn afgestemd. Plattegronden, doorsneden en aanzichten zijn getekend en indelingen zijn bekend.

Definitief Ontwerp
Het Voorlopig Ontwerp wordt nader gedetailleerd. Er worden beslissingen genomen over de definitieve plattegronden, gevels, wanden, vloerdikten en de voorschriften. Daarnaast wordt het ontwerp getoetst aan het bouwbesluit.
In het bouwbesluit staan de minimum technische voorschriften die gelden voor alle bouwwerken. Deze voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid.

Bestektekening
De bestektekening is het Definitieve Ontwerp van het bouwplan, echter aangevuld en uitgewerkt tot besteksnivo. Dat wil zeggen dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit en de tekeningen voldoen aan de indieningsvereisten voor het aanvragen van een bouwvergunning. De ontwerptekeningen zijn aangevuld met onder andere een technisch blad waarop het bouwproject van fundatie tot aan het dak is uitgewerkt, ook zijn diverse details toegevoegd van gezichtsbepalende of nader toe te lichten onderdelen.

Bouwaanvraag
Met de bestektekeningen kan de vereiste lichte of reguliere bouwvergunning worden aangevraagd.
Naast de bestektekeningen zijn er vaak nog aanvullende gegevens nodig zoals diverse berekeningen.
Van der Struik Bouwkundig Teken- en Adviesburo verzorgd de benodigde berekeningen zoals daglicht- en ventilatie, EPC, doorspuibaarheid en uiteraard de constructie van het bouwwerk.
Het komt regelmatig voor dat er ten behoeve van een bouwaanvraag ook andere vergunningen benodigd zijn zoals bijv. een sloopvergunning, monumentenvergunning, pré-cario (inneming openbare grond), etc. Van der Struik kan ook deze vergunningsaanvragen voor u verzorgen.
Tevens worden de bestektekeningen en de berekeningen gebruikt voor het aanvragen van de uitvoerende partijen (aannemers). Deze kunnen door de duidelijkheid van de stukken een passende offerte voor u uitbrengen.
Het is ook mogelijk om een onafhankelijke calculatie te laten maken.

Werktekeningen
Als de aangevraagde bouwvergunning eenmaal is afgegeven kunnen er voor de uitvoerende partij werktekeningen worden gemaakt. Dit zijn tekeningen welke zijn bestemd voor het uit kunnen voeren van het bouwplan of gedeelten ervan. Zo kan bijv. het bouwplan op papier gebouwd worden van funderingsplan, vloerenplannen tot het kapplan.
Ook werktekeningen voor onderaannemers kunnen worden getekend, bijv. voor de staalfabriek, de vloerenleverancier, de timmerfabriek (t.b.v. kozijnen of prefab houtskeletbouw elementen), etc.
Goede werktekeningen en juiste controle daarvan kunnen de faalkosten op de bouwplaats verminderen.

Revisietekeningen
Het komt regelmatig voor dat tijdens de realisatiefase wijzigingen in het bouwplan optreden. In sommige gevallen is het dan wenselijk om ten behoeve van het beheer van een pand, revisietekeningen te maken.